تغيير دادن وضعيت چک ها
پس از ثبت کردن چک ها مي توانيد وضعيت آنها را به طور دلخواه تغيير دهيد. براي تغيير دادن وضعيت چک (پاس شده، خرج شده و ...) به صورت ذيل عمل نماييد.

 1. انتخاب چک هاي دريافتي يا پرداختي
 2. لمس کردن چک مورد نظر
 3. انتخاب گزينه مورد نظر:
  • پاس کردن در بانک: چک پاس مي شود و مبلغ آن از/به بانک شما کسر/اضافه مي گردد. توجه داشته باشيد که پاس شدن چک دريافتي باعث افزايش موجودي و پاس شدن چک پرداختي باعث کاهش موجودي بانک مي شود.
  • پاس کردن [چک دريافتي] در صندوق: چک پاس مي شود و مبلغ آن به يکي از صندوق هاي شما اضافه مي گردد.
  • به حساب گذاشتن: به حساب گذاشتن چک هاي دريافتي در بانک هاي خودتان. توجه داشته باشيد که اين عمل باعث تغيير موجودي بانک نمي شود.
  • خرج کردن: واگذار کردن چک هاي دريافتي به اشخاص.
  • باطل کردن: باطل کردن چک هاي پرداختي صادر شده.
  • پاس نشدن: برگشت چک به حالت اوليه.
نکته: براي تغيير دادن وضعيت چند چک به صورت همزمان، دست خود را چند لحظه برروي ليست چک ها نگه داريد.

بعدي: هشدار سررسيد چک ها
بازگشت به: صفحه اصلي راهنما