تماس با بدهکاران
  1. دکمه «تماس/ارسال پیامک» را لمس نمایید
      ليست اشخاص بهمراه مانده حساب آنها به شما نشان داده ميشود. در ابتداي ليست، اشخاص بدهکار و در انتهاي آن اشخاص طلبکار قرار دارند.
  2. شخص مورد نظر را لمس نمایید
  3. برروي دکمه Call کليک نماييد
بعدی: ارسال پيامک بدهی