لطفا حتما موارد 1، 2 و 3 را مشاهده نمایید.

 1. تعريف شخص: اولين گام تعريف کردن اشخاص و وارد کردن مانده حساب (مانده از قبل) آنها در نرم افزار مي باشد.
 2. تعريف کالا/موجودي انبار: مشاهده موجودي کالاها و تعريف کالاي جديد
 3. صورتحساب (بدهکاران و طلبکاران): گزارشگیری از حساب اشخاص و ثبت فاکتور ، ثبت دريافتي ها و پرداختي ها، تخفيف، ویرایش اطلاعات و ...
 4. پرداخت چک: پرداخت چک به اشخاص
 5. صدور فاکتور: صدور فاکتور خريد، فروش و برگشتی
 6. به اشتراک گذاری صورتحساب: ایجاد خروجی و ارسال صورتحساب با استفاده از WhatsApp، Telegram و ...
 7. دريافت از طريق کارت یا حواله: دريافت مبلغي از شخص از طريق کارت یا حواله بانکی
 8. برقراري تماس: بررسي مانده حساب اشخاص و برقراري تماس با آنها
 9. ارسال پيامک بدهی: بررسي مانده حساب اشخاص و ارسال پيامک مانده حساب به ايشان
 10. خروجي Excel: ايجاد خروجي Excel
 11. صدور هزينه: صدور هزينه و گزارشگيري از هزينه ها
 12. صدور درآمد: صدور درآمد و گزارشگيري از درآمدها
 13. گزارشات حسابداری: گزارشگیری از اطلاعات مالی و حسابداری
 14. پشتیبان گیری: ایجاد نسخه پشتیبان از اطلاعات مالی