پیامک مانده حساب
  1. دکمه «تماس/ارسال پیامک» را لمس نمایید
      ليست اشخاص بهمراه مانده حساب آنها به شما نشان داده ميشود. در ابتداي ليست، اشخاص بدهکار و در انتهاي آن اشخاص طلبکار قرار دارند.
  2. اشخاص مورد نظر را علامتدار نماييد
  3. برروي دکمه SMS کليلک نماييد
  4. برروي دکمه ارسال کليک نماييد
  5. برروي دکمه Send کليک نماييد
بعدی: خروجی Excel