صدور هزینه
اطلاعات هزینه
ثبت هزینه
  1. انتخاب دکمه «صدور هزینه».
  2. وارد کردن اطلاعات هزینه شامل تاریخ، نام هزینه و ...
  3. ثبت هزینه و تعیین منبع پرداخت وجه: برای تنخواه از گزینه «حساب اشخاص» استفاده نمایید، گزینه های صندوق و بانک باعث کسر شدن مبلغ هزینه از بانک یا صندوق خواهد شد.
  4. برای گزارشگیری از هزینه ها از سربرگ «گزارش» و سپس «هزینه ها» استفاده نمایید.
بعدی: صدور درآمد