صدور درآمد
اطلاعات درآمد
  1. صدور درآمد برای مواردی مانند سود بانکی، دریافت اجاره بابت منزل یا مغازه و موارد مشابه میباشد.
  2. این گزینه مشابه صدور هزینه میباشد، لطفا آموزش «صدور هزينه» را مشاهده نماييد.
بعدی: گزارشگیری