صدور فاکتور
  1. انتخاب «صورتحساب».
  2. انتخاب شخص مورد نظر.
  3. فاکتور انتخاب فاکتور و سپس فاکتور فروش.
مجموع فاکتور
انتخاب کالا
جستجوی کالا
اضافه کردن کالا
اقلام فاکتور
ذخیره فاکتور
  1. مجموع فاکتور را با انتخاب اقلام یا نوشتن مستقیم سرجمع فاکتور ثبت نمایید.
  2. دکمه «انتخاب کالا» را لمس نمایید.
  3. کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
  4. تعداد واحد و قیمت را وارد نمایید و دکمه «اضافه» را لمس نمایید.
  5. کالا به اقلام فاکتور اضافه میشود. در صورت نیاز کالاهای بیشتری را اضافه نمایید. در پایان دکمه «ثبت» را لمس نمایید.
  6. در صورت نیاز با استفاده از دکمه «تسویه» دریافتی ها و تخفیف را ثبت نمایید. در پایان جهت ثبت نهایی فاکتور دکمه «ذخیره» را لمس نمایید.
بعدی: به اشتراک گذاری صورتحساب