صورتحساب اشخاص
 1. انتخاب «صورتحساب»
  • پس از انتخاب صورتحساب، ليست اشخاص بهمراه مانده حساب آنها را مشاهده مي نماييد. در اين ليست اعداد منفي نشان دهنده طلبکار (يا بستانکار) بودن شخص از شما مي باشند. از طرفي، مبالغ مثبت ميزان بدهي شخص به شما را نشان مي دهند. به طور مثال، در تصاویر آقای «آرمانی کوروش» مبلغ 2،700،000 ريال به شما بدهکار مي باشد و آقای «عزیزی» مبلغ 6،000،000 ريال از شما طلبکار مي باشد.
 2. انتخاب شخص مورد نظر و مشاهده جزييات حساب وی
 3. براي اضافه کردن سند جديد (فاکتور، تخفيف، دريافت/پرداخت) از گزينه هاي بالاي صفحه استفاده نماييد:
  • دریافت/پرداخت دريافت و پرداخت: نقد، چک، کارت، حواله، خرج چک
  • فاکتور صدور فاکتور: خرید، فروش و فاکتور برگشتی
  • اشتراک گذاری ایجاد خروجی و به اشتراک گذاری صورتحساب به صورت PDF، HTML/Excel، خروجی متنی
  • سایر عملیات ها مانند تخفیف
بعدی: پرداخت چک