برای پرداخت چک ابتدا وارد صورتحساب شخص شوید. چگونه؟ سپس مراحل ذیل را دنبال نمایید.

پرداخت چک
ثبت چک
  1. انتخاب دکمه دریافت/پرداخت و سپس پرداخت چک
  2. وارد کردن مشخصات چک شامل تاریخ سند، مبلغ چک و ...
  3. ثبت چک در حساب شخص که به صورت خودکار مانده حساب شخص را به روز مینماید
بعدی: صدور فاکتور