برای دریافت حواله ابتدا وارد صورتحساب شخص شوید. چگونه؟ سپس مراحل ذیل را دنبال نمایید.

دریافت حواله
ثبت انتقال کارتی
  1. انتخاب دکمه دریافت/پرداخت و سپس دریافت کارتی/حواله
  2. وارد کردن مشخصات حواله شامل تاریخ سند، مبلغ حواله و ...
  3. ثبت حواله در حساب شخص که به صورت خودکار مانده حساب شخص را به روز مینماید
بعدی: برقراری تماس